Składowisko

Roboty drogowe

Azyl

Przygarnij mnie już dziś!

 • Składowisko, PSZOK

  Bezpieczne składowanie odpadów, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 • Kompostownia

  Kompost Fertilo – nawóz organiczny produkowany z odpadów zielonych

 • Azyl

  Kompleksowa opieka nad psami i kotami, akcje adopcyjne

 • Roboty drogowe, utrzymanie czystości

  Remonty jezdni i chodników, utrzymywanie terenów zielonych, sprzątnie miasta

 • Realizowane Projekty

  Budowa Systemu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunlanych

Nowe godziny pracy PSZOK

Od 01 marca 2022 rok PSZOK będzie czynny:

Poniedziałek – piątek w godzinach od 900 do 1700

Sobota w godzinach od 900 do 1500


POŁĄCZENIE SPÓŁEK

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

ul. Komunalna 31, 33 – 100 Tarnów

nr KRS: 0000461460

www.puk.tarnow.pl


W dniu 27 stycznia 2022 r. został uzgodniony Plan Połączenia spółek:

– Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Komunalna 31, 33 – 100 Tarnów, nr KRS: 0000461460 (dalej: „Spółka Przejmująca”),

– Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Okrężna 11, 33 – 100 Tarnów, nr KRS 0000168311 (dalej: „Spółka Przejmowana”).


Połączenie ww. Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).


W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 500 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości od dnia 1 lutego 2022 r. na swojej stronie internetowej Plan Połączenia ww. Spółek wraz z załącznikami:

Oświadczenie_GMT_MPGK.pdf

Oświadczenie_GMT_PUK.pdf

Plan połączenia.pdf

Uchwala_Rady Miejskiej w Tarnowie w spr. wyrażenia zgody na połaczenie.pdf

uchwała Zarządu MPGK Plan połączenia.pdf

uchwała Zarządu PUK Plan połączenia.pdf

załącznik nr 1 do Planu połaczenia Uchwała NZW PUK.pdf

załącznik nr 2 do Planu połaczenia Uchwała NZW MPGK.pdf

załącznik nr 3 do Planu połaczenia Projekt zmian aktu założycielskiego PUK.pdf

Załącznik nr 4 do Planu połaczenia ustalenie wartości majątku MPGK.pdf

załącznik nr 5 do Planu połaczenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PUK.pdf

załącznik nr 6 do Planu połaczenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym MPGK.pdf


Rejestr BDO

Uwaga! Od 1.01.2020 r. do współpracy z PUK sp. z o.o. w zakresie gospodarki odpadami konieczny będzie wpis przedsiębiorców do Rejestru BDO.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie przepisów ustawy o odpadach (Rozdział 2 – Rejestr, art. 49-60), podmioty będące wytwórcami odpadów, podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Zgodnie z tymi przepisami, nie można prowadzić działalności skutkującej powstawaniem odpadów, jeśli nie jest się zarejestrowanym w BDO. Wyjątki od tej zasady określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2015 r. poz. 314).

W związku z powyższym, od dnia 01.01.2020 r. (tj. od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji odpadów tylko elektronicznie) PUK sp. z o.o. będzie przyjmować odpady wyłącznie od podmiotów, które dopełniły obowiązku rejestracji i uzyskały wpis do Rejestru BDO.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji do Rejestru BDO znajdują się na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl.


Azyl dla Psów i Kotów w Tarnowie apeluje:

Uwaga! Przypominamy!

W przypadku znalezienia zwierzęcia na terenie miasta Tarnowa należy zgłosić ten fakt pod BEZPŁATNY alarmowy numer do Straży Miejskiej 986 lub na Policję, a nie bezpośrednio do Azylu. Azyl może podejmować działania wyłącznie na interwencję w/w służb.

Jeśli ktoś znajdzie zwierzę poza terenem Tarnowa, należy zgłosić to do właściwego urzędu gminy. Jeśli zwierzę znalezione zostało po godzinach pracy urzędów, należy zgłosić informacje na policję.

Azyl działa całodobowo.


Nowy cennik przyjęcia odpadów do składowiska odpadów PUK w Tarnowie

Uchwała z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie nowego cennika za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o. o. w Tarnowie >>>


Polecamy
ul. Komunalna 31
33-100 Tarnów
Siedziba spółki, składowisko odpadów, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel 14-625-82-09,
  faks. 14-636-36-39
 • @puk@puk.tarnow.pl
ul. Kąpielowa 4b
33-100 Tarnów
Drogi, zieleń, usługi remontowo-budowlane, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel. 14-621-63-96,
  tel. 14-621-04-25
  PSZOK Kąpielowa 730 800 460

  Dojazd do PSZOK od strony
  ul. Gliniańskiej
 • @puk@puk.tarnow.pl
Inne
 • KRS: 0000461460
 • NIP: 8733251185
 • REGON: 122830260
 • Kap. zak.: 32.733.500,00 zł
 • Nr BDO: 000004731
 • Poczta

Inspektor Ochrony Danych
powołany w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie
Pani Mateusz Soboń, kontakt za pomocą poczty elektronicznej: iodpuk@puk.tarnow.pl.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Copyrights ©2014--2022: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.