Składowisko

Roboty drogowe

Azyl

Przygarnij mnie już dziś!

 • Składowisko, PSZOK

  Bezpieczne składowanie odpadów, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 • Kompostownia

  Fertilo - kompost najwyższej jakości produkowany wyłącznie z odpadów zielonych

 • Azyl

  Kompleksowa opieka nad psami i kotami, akcje adopcyjne

 • Roboty drogowe, utrzymanie czystości

  Remonty jezdni i chodników, utrzymywanie terenów zielonych, sprzątnie miasta

Stabilizacja odpadów

W 2017 roku na składowisko odpadów PUK przy ul. Komunalnej w Tarnowie trafiło nieco ponad 17 tys. ton odpadów. Rok wcześniej było to o dwie tony mniej. – Wskazuje to na pewną stabilizację – mówi Piotr Zieliński, kierownik Składowiska PUK. – Jeżeli strumień odpadów utrzyma się na tym poziomie, to uruchomiony w 2017 r. VI sektor składowiska wystarczy na kilkanaście lat deponowania w nim odpadów.

Odpady posegregowane
Również ilość posegregowanych odpadów dostarczonych do PSZOK ustabilizowała się, osiągając w ostatnich trzech latach poziom 6-7,5 tys. ton na rok. Wśród selektywnie zebranych odpadów tradycyjnie największą grupę stanowią odpady zielone (ok. 4 tys. ton) i wielkogabarytowe (ok. 2 tys. ton). Pozostałe odpady o charakterze surowcowym (papier, szkło, plastik, metal) to raptem niecałe 100 ton rocznie.

Spadek gruzu
Z kolei obserwuje się powolny spadek ilości przyjmowanych do PUK ziemi i gruzu – od 11 tys. ton w 2014 r. do 5,5 tys. ton w 2017 r. Ziemia i gruz wykorzystywane są do utwardzania dróg i placów na terenie przedsiębiorstwa lub do usypywania wałów i warstw izolacyjnych na składowisku odpadów. Pomimo tego, co roku pozostawała pewna ilość ziemi, która z czasem utworzyła spory zapas.
W bieżącym roku ten zapas wykorzystany zostanie na rekultywację wypełnionego odpadami V sektora składowiska odpadów. Rekultywacja polega głównie na przykryciu hałdy odpadów grubą warstwą ziemi i obsianiu jej roślinnością zielną, co ma na celu maksymalne ograniczenie oddziaływania śmieci na środowisko i zintegrowanie składowiska z otaczającym terenem.

Konieczna rozbudowa kompostowni
Od dwóch lat kompostownia PUK przyjmuje ponad 6 tys. ton odpadów zielonych rocznie. – To powyżej możliwości przerobowych instalacji – mówi Piotr Zieliński. – Dlatego w tym roku wprowadziliśmy znaczne ograniczenie tego strumienia odpadów.
W konsekwencji na kompostownię przyjmowane będą odpady zielone tylko z Tarnowa i gminy Tarnów, a głównym zadaniem w tym roku będzie przetworzenie nagromadzonych od 2016 r. zapasów, które zgodnie z przepisami można magazynować maksymalnie do trzech lat.
Warto podkreślić, że PUK stara się o przyznanie środków unijnych na budowę nowej kompostowni, która pozwoli na przerobienie na kompost większych ilości odpadów biodegradowalnych z całego regionu tarnowskiego. Decyzja z tej sprawie zapadnie w najbliższym czasie.


Przygotowania do rekultywacji

PUK przygotowuje przetarg na wykonanie rekultywacji V sektora składowiska odpadów przy ul. Komunalnej w Tarnowie. Jednocześnie trwają prace nad pozyskaniem materiałów niezbędnych do wykonania tych prac. – Udało nam się bezpłatnie pozyskać ziemię do przykrycia hałdy. W sumie kilkadziesiąt ciężarówek – mówi Piotr Zieliński, kierownik Składowiska.

Taka ilość ziemi powinna wystarczyć do pokrycia hałdy pierwszą warstwą – przepuszczalną dla gazu składowiskowego wydobywającego się z rozkładających się odpadów. Przepuszczalna warstwa ziemi musi być luźna i taka właśnie jest ziemia pozyskana z rozbudowy ul. Spokojnej w Krzyżu.

Z gliną, czyli ziemią na drugą, uszczelniającą warstwę pokrywającą hałdę, PUK problemów mieć nie będzie. – Cały nasz zakład leży na bardzo dużych pokładach gliny – mówi Piotr Zieliński.

Oczywiście rekultywacja to jeszcze cały szereg innych, skomplikowanych prac, ale te są kluczowe. Przypomnijmy, że zgodnie z wymogami prawa, wyłączony ze składowania, zapełniony odpadami sektor, musi zostać zrekultywowany, by nie był uciążliwy i nie stanowił zagrożenia dla środowiska i ludzi. V sektor na tarnowskim składowisku zapełniony i zamknięty został w sierpniu ubiegłego roku. Ma powierzchnię 2,7 hektara.


Projekt rekultywacji na ukończeniu

Na ukończeniu jest projekt rekultywacji zamkniętego jesienią ubiegłego roku V sektora na Składowisku odpadów PUK. Po akceptacji projektu, wczesną wiosną br., rozpocznie się jego realizacja. Zakończenie prac, czyli obsianie hałdy roślinnością, zaplanowane jest na wiosnę 2019 roku.

Zgodnie z przepisami zamkniętą część składowiska, czyli wypełnioną odpadami kwaterę, należy zrekultywować. Pierwszym etapem jest wybór – w drodze przetargu – projektanta i wykonanie projektu. To PUK już wykonał. – Pod pojęciem „rekultywacji” rozumie się nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości chemicznych i fizycznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg. To właśnie mamy zaplanowane w projekcie – mówi Tomasz Gut, prezes PUK sp. z o.o.

Główną część rekultywacji stanowią roboty ziemne. Wymagane będzie przemieszczenie i rozplantowanie wielu tysięcy metrów sześciennych ziemi. Konkretnie rekultywacja hałdy polega na:

 • wyrównaniu skarpy i wierzchowiny hałdy oraz nadanie im odpowiednich spadków,
 • obsypaniu hałdy warstwami ziemi o grubości 80 cm (20 cm ziemi przepuszczalnej; 40 cm uszczelniającej gliny; 20 cm humusowa warstwa żyzna),
 • zasianiu roślinności zielnej,
 • zakończeniu głowicami i połączeniu studni odgazowujących w celu odprowadzenia gazu składowiskowego do bioelektrowni.

Rekultywowana na Składowisku hałda ma 16 metrów wysokości i zajmuje powierzchnię 2,7 hektara. Z eksploatacji wyłączona została w sierpniu ub. roku. Wtedy też rozpoczęło się składowanie odpadów na nowym VI sektorze.

Szacowany koszt rekultywacji to około 2,5 mln zł.


Polecamy
ul. Komunalna 31
33-100 Tarnów
Siedziba spółki, składowisko odpadów, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel 14-625-82-09,
  faks. 14-636-36-39
 • @puk@puk.tarnow.pl
ul. Kąpielowa 4b
33-100 Tarnów
Drogi, zieleń, usługi remontowo-budowlane, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel. 14-621-63-96,
  tel. 14-621-04-25
 • @puk@puk.tarnow.pl
Inne
 • KRS: 0000461460
 • NIP: 8733251185
 • REGON: 122830260
 • Kap. zak.: 32.733.500,00 zł
 • Poczta

Inspektor Ochrony Danych
powołany w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie
Pani Magdalena Dudek, kontakt za pomocą poczty elektronicznej: iodpuk@puk.tarnow.pl.

Copyrights ©2014-2016: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.