Składowisko

Roboty drogowe

Azyl

Przygarnij mnie już dziś!

 • Składowisko, PSZOK

  Bezpieczne składowanie odpadów, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 • Kompostownia

  Kompost Fertilo – nawóz organiczny produkowany z odpadów zielonych

 • Azyl

  Kompleksowa opieka nad psami i kotami, akcje adopcyjne

 • Roboty drogowe, utrzymanie czystości

  Remonty jezdni i chodników, utrzymywanie terenów zielonych, sprzątnie miasta

 • Realizowane Projekty

  Budowa Systemu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunlanych

JAK SIĘ USTRZEC KORONAWIRUSA?

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane w materiale filmowym internetowym pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Czytaj dalej…

Rejestr BDO

Uwaga! Od 1.01.2020 r. do współpracy z PUK sp. z o.o. w zakresie gospodarki odpadami konieczny będzie wpis przedsiębiorców do Rejestru BDO.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie przepisów ustawy o odpadach (Rozdział 2 – Rejestr, art. 49-60), podmioty będące wytwórcami odpadów, podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Zgodnie z tymi przepisami, nie można prowadzić działalności skutkującej powstawaniem odpadów, jeśli nie jest się zarejestrowanym w BDO. Wyjątki od tej zasady określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2015 r. poz. 314).

W związku z powyższym, od dnia 01.01.2020 r. (tj. od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji odpadów tylko elektronicznie) PUK sp. z o.o. będzie przyjmować odpady wyłącznie od podmiotów, które dopełniły obowiązku rejestracji i uzyskały wpis do Rejestru BDO.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji do Rejestru BDO znajdują się na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl.


Azyl dla Psów i Kotów w Tarnowie apeluje:

Uwaga! Przypominamy!

W przypadku znalezienia zwierzęcia na terenie miasta Tarnowa należy zgłosić ten fakt pod BEZPŁATNY alarmowy numer do Straży Miejskiej 986 lub na Policję, a nie bezpośrednio do Azylu. Azyl może podejmować działania wyłącznie na interwencję w/w służb.

Jeśli ktoś znajdzie zwierzę poza terenem Tarnowa, należy zgłosić to do właściwego urzędu gminy. Jeśli zwierzę znalezione zostało po godzinach pracy urzędów, należy zgłosić informacje na policję.

Azyl działa całodobowo.


ROZEZNANIE CENOWE

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów zaprasza do przedstawienia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia pn.: Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej i ekspertyzy sanitarnej zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w związku z planowanym przedsięwzięciem – Budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków na koronie zamkniętego składowiska.


 1. 1. Przedmiotem rozeznania cenowego jest oszacowanie kosztów realizacji zamówienia polegającego na wykonaniu ekspertyzy geotechnicznej i ekspertyzy sanitarnej dla zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w związku z planowaną przez Zamawiającego budową oczyszczalni hydrofitowej na koronie tego składowiska.

 2. 2. Przedmiotowe składowisko odpadów znajduje się na terenie działki nr 310/6 obręb 74 przy ul. Komunalnej 31 w Tarnowie. Jest to składowisko nadpoziomowe i ma postać hałdy o średniej wysokości około 15 m nad poziom terenu.

 3. 3. Składowisko położone jest na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako NU – teren składowania, segregacji i przetwarzania odpadów stałych. Budowa na tym terenie oczyszczalni hydrofitowej, służącej oczyszczaniu odcieków ze składowiska odpadów, jest zgodna z zapisami planu. Oczyszczalnia ma być posadowiona na koronie sektorów składowiska: sektory II i III – zamknięte w 2002 r. i sektor I – zamknięty w 2006 r.

 4. 4. Zgodnie z §18 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.z 2013 r., poz. 523 z późn. zm.) wykonywanie instalacji na koronie zamkniętego składowiska odpadów przed upływem 50 lat od dnia jego zamknięcia wymaga sporządzenia ekspertyzy geotechnicznej i ekspertyzy sanitarnej, które określą zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Ekspertyzy te będą stanowić załączniki do wniosku o zmianę decyzji wyrażających zgodę na zamknięcie składowiska.

 5. 5. Ofertę cenową przygotowaną na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego rozeznania, należy złożyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej na adres e-mail: p.zielinski@puk.tarnow.pl w terminie do dnia 30.09.2021 r.

 6. 6. Wszelkich informacji w sprawie rozeznania cenowego udziela Piotr Zieliński – Zastępca Kierownika Składowiska Zamawiającego, tel. 609 103 246, e-mail: p.zielinski@puk.tarnow.pl.

 7. 7. Zamawiający informuje, że:

  1. 1) przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu tego przepisu oraz nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych,

  2. 2) przedstawione oferty będą miały tylko charakter informacyjny i służą jedynie ustaleniu przez Zamawiającego szacunkowych kosztów realizacji planowanego zamówienia.


Konferencja o nowych PSZOK

W ub. tygodniu odbyła się wideokonferencja dotycząca nowo wybudowanych w Tarnowie PSZOK – punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Sporo tarnowian przy tej okazji mogło dowiedzieć się wielu nowych i ważnych informacji.

Pierwotnie konferencja miała odbyć się w auli PWSZ w Tarnowie, ale z powodu epidemii koronawirusa PUK zmuszony był zrealizować to zadanie w formie wideokonferencji. Jej organizatorem była spółka HTS z Rzeszowa, pełniąca funkcję Inżyniera Kontraktu, czyli nadzorującego realizację inwestycji w imieniu Zamawiającego. Prowadzenie konferencji zlecono inżynierowi środowiska, nauczycielowi akademickiemu z Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Głównym celem wideokonferencji było zaznajomienie społeczności lokalnej z ideą działania PSZOK i przekonanie ludzi, by z nich w miarę potrzeb i możliwie jak najczęściej i korzystali – mówi Piotr Zieliński, zastępca kierownika Składowiska PUK przy ul. Komunalnej.

Przypomnijmy, że korzystanie z PSZOK jest bezpłatne dla mieszkańców Tarnowa i Gminy Tarnów i że można tu dostarczać posegregowane odpady, m.in. takie jak: gruz, meble, sprzęt AGD, itp.

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to ogromne wspólne korzyści dla nas wszystkich, dla społeczeństwa– mówi Piotr Zieliński. – Korzystanie z PSZOK oznacza obniżenie kosztów gospodarowania odpadami oraz skuteczniejszą ochronę środowiska, bowiem selektywnie zebrane odpady nie trafiają na hałdy, tylko przeznaczone są do recyklingu. Ponadto PSZOK pełnią role edukacyjną, uczą nas segregować odpady, uświadamiają, jak to ważne.

Od momentu oddania do użytku przez tarnowski PUK w lutym ub. roku nowych PSZOK, zauważalnie zwiększyła się liczba osób korzystających z obu punktów selektywnej zbiórki odpadów. Przypomnijmy, że PSZOK funkcjonują w obu lokalizacjach PUK, czyli przy ul. Kąpielowej 4b oraz Komunalnej 31.

Widać także, jak nowe funkcjonalności ułatwiają życie mieszkańcom i pracownikom. Przede wszystkim pojawiła się logicznie uporządkowana przestrzeń. Powstały rampy wyładunkowe, na które mieszkańcy łatwo mogą wjechać i wyładować odpady wprost do precyzyjnie oznakowanych kontenerów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, gdzie mają trafić odpady, informacją służy pracownik PUK. Pojawiły się także nowe rodzaje zbiorników na odpady, z jakimi dotąd mieszkańcy mieli problem, m.in.: zbiorniki na oleje, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, na baterie i świetlówki.

Wkrótce planujemy zorganizowanie kolejnej konferencji na temat PSZOK, by dotrzeć z informacją do jak największej liczby mieszkańców, potencjalnych użytkowników PSZOK – podsumowuje Zieliński.


Polecamy
ul. Komunalna 31
33-100 Tarnów
Siedziba spółki, składowisko odpadów, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel 14-625-82-09,
  faks. 14-636-36-39
 • @puk@puk.tarnow.pl
ul. Kąpielowa 4b
33-100 Tarnów
Drogi, zieleń, usługi remontowo-budowlane, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • tel. 14-621-63-96,
  tel. 14-621-04-25
  PSZOK Kąpielowa 730 800 460

  Dojazd do PSZOK od strony
  ul. Gliniańskiej
 • @puk@puk.tarnow.pl
Inne
 • KRS: 0000461460
 • NIP: 8733251185
 • REGON: 122830260
 • Kap. zak.: 32.733.500,00 zł
 • Nr BDO: 000004731
 • Poczta

Inspektor Ochrony Danych
powołany w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie
Pani Agnieszka Daniek, kontakt za pomocą poczty elektronicznej: iodpuk@puk.tarnow.pl.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Copyrights ©2014--2021: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.